Thỏa thuận của nhà cung cấp dịch vụ và vật tư trang thiết bị

THỎA THUẬN CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ

Dựa trên nhu cầu của hai bên phía công ty TNHH J-Spiral Steel Pipe và các bên cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị, bản thỏa thuận này được làm theo các nội dung sau đây:

 1. Mục đích:
 • Nhằm đảm bảo mọi hoạt động của bên cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị luôn theo sát với chính sách của công ty cũng như các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường.
 1. Phạm vi áp dụng:
 • Áp dụng cho toàn bộ các nhà cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị đang làm việc tại công ty TNHH J-Spiral Steel Pipe.

III. Trách nhiệm:

 1. JSP:

   1.1. Quản lý các phòng ban:

 • Thông qua quy định công ty cho các nhà cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị.
 •  Chỉ định nhân viên giám sát, hướng dẫn nhà cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị khi họ đang làm việc tại công ty.
 • Thông báo cho nhân viên an toàn của công ty các thông tin của nhà cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị trước khi họ đến công ty làm việc.
 •  Không được phép yêu cầu nhân viên hoặc hối lộ trực tiếp dưới bất kì hình thức hay cách thức nào cho bên cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị nhằm thúc đẩy hoặc gây ảnh hưởng đến kết quả công việc hoặc như 1 phần thưởng

        1.2. Nhân viên phòng ban phụ trách:

 • Giám sát, hướng dẫn các bên cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị khi họ làm việc tại công ty.
 • Làm việc cùng nhân viên an toàn để nhắc nhở các bên cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị tuân thủ theo đúng quy định công ty.
 • Không được phép hối lộ trực tiếp dưới bất kì hình thức hay cách thức nào cho bên cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị nhằm thúc đẩy hoặc gây ảnh hưởng đến kết quả công việc hoặc như 1 phần thưởng.

      1.3. Nhân viên an toàn:

 • Tiếp nhận thông tin của các nhà cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị đến làm việc tại công ty từ các quản lý phòng ban.
 • Huấn luyện nhanh về an toàn cho các bên cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị. (Nếu làm việc trong điều kiện có thể gặp nguy hiểm).
 • Giám sát và nhắc nhở các bên cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị về an toàn để đảm bảo việc tuân thủ quy định an toàn của công ty.
 • Không được phép hối lộ trực tiếp dưới bất kì hình thức hay cách thức nào cho bên cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị nhằm thúc đẩy hoặc gây ảnh hưởng đến kết quả công việc hoặc như 1 phần thưởng hoặc để che đậy bất kỳ tình huống hay tai nạn nguy hiểm nào xảy ra dưới sự giám sát của nhân viên an toàn hoặc do sự bất cẩn của nhân viên an toàn.
 1. Các nhà cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị:

          2.1. Nhà cung cấp dịch vụ:

 • Đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ cũng như chất lượng công việc.
 • Chuẩn bị vật tư, thiết bị và bảo hộ lao động đầy đủ trước khi làm việc.
 • Quản lý và đảm bảo công nhân đã được đóng bảo hiểm đầy đủ trong thời gian làm việc tại JSP.
 • Đăng ký tên, vật tư, trang thiết bị mang vào công ty, tuân theo sự kiểm tra của bảo vệ.
 • Tuân thủ quy chế và quy định an toàn của JSP khi làm việc dưới sự giám sát của nhân viên JSP.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ chỉ được phép ra vào khu vực được chỉ định làm việc.
 • Nếu có bất kỳ tổn thất hay hư hại gì gây ra bởi nhà cung cấp dịch vụ do không tuân thủ quy chế và quy định an toàn của JSP hoặc do bất cẩn, bên cung cấp dịch vụ sẽ chịu mọi trách nhiệm.
 • Không được phép hối lộ trực tiếp dưới bất kì hình thức hay cách thức nào cho nhân viên công ty JSP nhằm thay đổi hoặc làm ảnh hưởng đến tiến trình và kết quả công việc hoặc che đậy bất kỳ sự tham nhũng nào được quy định trong bộ luật Hình Sự và Chống Tham Nhũng (số 100/2015/QH13) tại Việt Nam.

– Cam kết không thuê hoặc đưa lao động dưới tuổi vị thành niên vào làm việc tại công ty JSP dưới bất kỳ hình thức nào.

 

2.2.  Nhà cung cấp vật tư, trang thiết bị:

 • Đảm bảo giao hàng đúng với chất lượng, số lượng và thời gian như đã thỏa thuận.
 • Chuẩn bị bảo hộ lao động trước khi vào JSP (nếu giao hàng ở khu vực nhà máy).
 • Đăng ký tên, vật tư, trang thiết bị mang vào công ty, tuân theo sự kiểm tra của bảo vệ.
 • Tuân thủ quy chế và quy định an toàn của công ty khi giao hàng tại JSP.
 • Các nhà cung cấp vật tư, trang thiết bị chỉ được phép ra vào khu vực được chỉ định.
 • Nếu có bất kỳ tổn thất hay hư hại gì gây ra bởi nhà cung cấp vật tư, trang thiết bị do không tuân thủ quy chế và quy định an toàn của JSP hoặc do bất cẩn, bên cung cấp dịch vụ sẽ chịu mọi trách nhiệm.
 • Không được phép hối lộ trực tiếp dưới bất kì hình thức hay cách thức nào cho nhân viên công ty JSP nhằm thay đổi hoặc làm ảnh hưởng đến tiến trình và kết quả công việc hoặc che đậy bất kỳ sự tham nhũng nào được quy định trong bộ luật Hình Sự và Chống Tham Nhũng (số 100/2015/QH13) tại Việt Nam.
 • Cam kết không thuê hoặc đưa lao động dưới tuổi vị thành niên vào làm việc tại công ty JSP dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Không được phép sử dung, mang vào hoặc vận chuyển bất kì khoáng vật, khoáng sản nào ở các quốc gia có xung đột dưới bất kỳ hình thức nào.
 1. Quyền:
 2. JSP:
 • Người phụ trách hoặc bất kỳ nhân viên nào của công ty có quyền yêu cầu bên cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị ngưng làm việc ngay lập tức nếu phát hiện có bất kỳ hoạt động không an toàn nào hoặc vi phạm nội quy.
 • JSP có quyền yêu cầu mức phạt cho bên cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị dựa trên quy định nội bộ của công ty khi phát hiện vi phạm.
 • Khiếu nại hoặc dừng làm việc nếu phát hiện bất kỳ nhân viên JSP nào hối lộ hoặc tham nhũng.
 1. Nhà cung cấp dịch vụ và vật tư, trang thiết bị:
 • Yêu cầu JSP kiểm tra và giám sát môi trường làm việc để đảm bảo an toàn.
 • Từ chối không làm việc nếu phát hiện bất kỳ yếu tố không an toàn hay độc hại trong môi trường làm việc.
 • Khiếu nại hoặc dừng làm việc nếu phát hiện bất kỳ nhân viên JSP nào hối lộ hoặc tham nhũng.
 1. Hiệu lực và giá trị:
 • Bản thỏa thuận này có hiệu lực ngay khi được ký bởi hai bên.
 • Bản thỏa thuận này được xem như là chứng cứ hợp pháp nếu có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra.
 • Bản thỏa thuận này được làm ở dạng song ngữ (Anh và Việt) và có giá trị như nhau.

REPRESENTATIVES OF J-SPIRAL STEEL PIPE

 

(sign, seal and full name)

REPRESENTATIVES OF SERVICES AND SUPPLIERS

 

(sign, seal and full name)