Chứng chỉ

JIS A5525

 

Cọc Ống Thép
SKK400 Φ400~2000
SKK490 Φ400~2000

JIS A5530

 

Cọc Ống Ván Thép
SKY400 Φ400~2000
SKY490 Φ400~2000

JIS G3443-1

 

Ống Dẫn Nước
STW A400~3000
STW B400~3000

ISO 9001 : 2008

 

Chứng chỉ ISO

TCVN 9245:2012

 

Cọc Ống Thép
SPP345 Φ400~2,000
SPP400 Φ400~2,000
SPP490 Φ400~2,000

TCVN 9246:2012

 

Cọc Ống Ván Thép
SPSP345 Φ400~2,000
SPSP400 Φ400~2,000
SPSP490 Φ400~2,000

JIS G 3444

 

Ống Thép kết cấu
Φ355.6~3000

Factory Production Control

 

JIS G 3475-2011 (Ống Thép)

JIS A 5530-2010 (Cọc Ống Ván Thép)